İçinde OZ geçen kelimeler

İçinde OZ geçen kelimeler 4192 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OZ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şey) abanoz kesilmek, (birinin) dümenini bozmak, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, anastomozis arteryovenoza, boz tanecikler kirpiklisi, cins horoz yumurtada öter, deoksi-adenozil-kobalamin, deoksiadenozin monofosfat, deoksiguanozin monofosfat, doğrusal pozitif operatör, doğum sonrası bozukluklar, emilim bozukluğu sendromu, endemik eroziv stomatitis, eozin metilen mavisi agar, genitoüriner şistosomozis, glossitis aktinobasilloza, hematoksilen-eozin boyası, hiperhidrozis universalis, intestinal lipofuskinozis, korpus kallozumun yokluğu, ...

24 harfli

akciğer strongiloidozisi, alveoler lipoproteinozis, Amerikan tripanosomozisi, ayağının tozuna bakmamak, ayağının tozunu silmeden, bağırsak lipofuskinozisi, basit sindirim bozukluğu, beta galaktozit asetilaz, boz tanecikler hastalığı, bozukluk uyarı çevirgeci, böbrek tubulus asidozisi, Brachygobius xanthozonus, deri altı feohifomikozis, deri lupus eritematozisi, dermatitis medikamentoza, döl yatağı adenomiyozisi, dönüştürülmemiş bozukluk, Encephalitozoon cuniculi, epididimis adenomiyozisi, farengeal stenoz sesleri, galâktozil transferazlar, ...

23 harfli

(bir şeyin) dozu kaçmak, agaroz jel elektroforez, akciğer karsinomatozisi, akciğer toksoplasmozisi, alveoler fosfolipidozis, alyuvar ozmotik direnci, antagonistik simbiyozis, atların histoplazmozisi, bankroftiyan filaryozis, besit bozukluğuna bağlı, beta galâktozit permeaz, bozacının şahidi şıracı, damar yapılış bozukluğu, disk sürücüsü bozulması, doğuştan toksoplasmozis, doz inaktivasyon eğrisi, dünyayı tozpembe görmek, ensesinde boza pişirmek, Enterocytozoon bieneusi, eozinofil metamiyelosit, eozinofilik kas yangısı, ...

22 harfli

akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, aklının ayarını bozmak, Allah yazdı ise bozsun, arteryovenöz anastomoz, atardamar hiyalinozisi, ayrılmamış kromozomlar, bağırsak şistosomozisi, bozkır antilopu, sayga, bozuk boyantılı (deri), böbrek medulla nekrozu, dermatitis enfeksiyoza, dermatitis eritemetoza, dokozahekzaenoyik asit, dönüştürülmüş bozukluk, enfektif bulbar nekroz, epizootik klamidiyozis, etçillerin trişurozisi, eykozapentaenoyik asit, fosfatidilinozitol, PI, fruktoz 1,6 difosfataz, ...

21 harfli

absorbsiyon bozukluğu, ağır meromiyozin, HMM, ağız nekrobasillozisi, akciğer distomatozisi, akciğer habronemozisi, akciğer şistosomozisi, akut pankreas nekrozu, antiprotozoal ajanlar, bağırsakları bozulmak, bozca aş, (bozca aşı), bozuk kesim adresleme, böbrek kabuğu nekrozu, bulaşıcı miksomatozis, bulgu belgesini bozma, cinsiyet kromozomları, çok basık bozukluklar, dermatitis filariyoza, dermatitis vezikuloza, dil aktinobasillozisi, disjunktif simbiyozis, doğuştan hiperostozis, ...

20 harfli

ağız papillomatozisi, akantoşeilonemiyozis, akciğer hidatidozisi, akrosentrik kromozom, akut işkembe asidozu, akut tubulus nekrozu, aorta-iliyak tromboz, apeks partis petroza, area kribroza sklera, arka işlevsel stenoz, artritis tüberküloza, bağırsak amebiyozisi, bıçkı tozu kurutması, boğumlanma bozukluğu, Bozkurt-Lotus Davası, bozuk blok adresleme, bozuk plak konuşması, bozukluk değişirliği, bozundurma süreçleri, demodektik akariozis, deri histiyositozisi, ...

19 harfli

abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, açlık osteoporozisi, akantozis nigrikans, akciğer amebiyozisi, akciğer askariozisi, akrozom kesecikleri, anizopoikilositozis, aponörozis palatina, atrikozis konjenita, bağımsız ribozomlar, başıbozuk kuvvetler, bileşik ana pozitif, bivalan kromozomlar, biyolojik dozimetri, bozacağını bildirme, bozdur bozdur harca, bozunum yarı-yaşamı, böbrek amiloidozisi, brugiyan filaryozis, coşkuca bozuk çocuk, ...

18 harfli

abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, afarozman kesilmek, akrozom reaksiyonu, akut rumen asidozu, alerjik dermatozis, alfa-L-fukosidozis, alt-üşek tozlanımı, antiprotozoal ajan, apozisyonal büyüme, besinsel glikozüri, beslenim bozukluğu, beslenme bozukluğu, biçimbozucu mercek, boz karaciğerleşme, boz steptoprakları, Bozağakaraderbendi, bozmancalık yapmak, bozuk başı kavgası, bozuk kalma süresi, bozuk sezişli usça, ...

17 harfli

6-deoksi galaktoz, adenozin deaminaz, akinetik kromozom, aksesuar kromozom, aktinik keratozis, alfa mannosidozis, angiostrongilozis, anjiyohiyalinozis, anlatım bozukluğu, ARCH bozuklukları, asentrik kromozom, aspergillomikozis, ayağının tozu ile, bacarozluk vermek, benekli horozbina, beslenim bozulumu, beta galaktozidaz, beta mannosidozis, boz alan yatırımı, boz söğüt bülbülü, bozulmuş markalar, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abdesti bozulmak, açık kompozisyon, açlık alkalozisi, ağız mukoza zarı, aktinobasillozis, amebiyozis kutis, amorfus globozus, arteryel siyanoz, arteryel tromboz, arteryosklerozis, ayarı bozuk akçe, bağırsak stenozu, bahçe salyangozu, bellek bozukluğu, biçimsel bozulma, biçimsel bozunum, bileşik korimboz, borlağ, (bozlağ), bostan bozuntusu, boz ormantoprağı, ...

15 harfli

abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, abdestbozan otu, açık tüberküloz, agranülositozis, ahengi bozulmak, akantamebiyozis, akantosefalozis, akıntı çağanozu, alfa-glukozidaz, alt mukoza katı, ameba verrukoza, anjiyokeratozis, anoplosefalozis, antropozoonozis, anulus fibrozus, at erlişiyozisi, ateromatoz plak, bağlaşımı bozma, balıkdişi kozak, bazarlıh bozmak, ...

14 harfli

abanozlaştırma, adenosklerozis, adipoz yüzgeci, afanipteriozis, aflatoksikozis, afrika abanozu, agangliyonozis, alfa bozunması, algal toksikoz, algı bozukluğu, amitoz bölünme, anastral mitoz, anizonükleozis, ankilostomozis, ansal bozukluk, arteriyosikloz, at babesiozisi, aterosklerozis, bağ salyangozu, besi bozukluğu, beta bozunması, ...

13 harfli

abdest bozmak, açık pozisyon, agranulositoz, ağzı bozukluk, ağzını bozmak, akantokeratoz, akantosefaloz, akantositozis, akidesi bozuk, aktinomikozis, alveokokkozis, aminoglikozit, anaerobiyozis, andını bozmak, anizokaryozis, anjiyomatozis, anopluridozis, anuli fibrozi, aortik stenoz, ara bozuculuk, Arabacıbozköy, ...

12 harfli

abanozgiller, abanozlaşmak, adenomatozis, adenomiyozis, adi ıskarmoz, adiposelüloz, afıroz etmek, aflatoksikoz, aforoz etmek, aforozlanmak, agangliyozis, akordu bozuk, aksanı bozuk, akto-miyozin, alaya bozmak, alkaloidozis, amfiartrozis, amfistomozis, anaplazmozis, anizositozis, anjiyostenoz, ...

11 harfli

A kromozomu, abanoz gibi, abanozlaşma, abdestbozan, abrozavanlı, adipoz doku, aforozlamak, aforozlanma, agaroz jeli, ağız bozmak, akrosiyanoz, aktomiyozin, alay bozmak, alfa laktoz, altın kozak, amiloidozis, ana pozitif, anastomozis, anız bozmak, anisakiozis, antropozoik, ...

10 harfli

aforozlama, ağzı bozuk, akarinozis, akoz etmek, alay bozan, aldopentoz, aldotriyoz, allolâktoz, alökositoz, altın tozu, amebiyozis, amelanozis, anabiyozis, anhidrozis, anız bozma, anizositoz, anterozoit, antrakozis, Apiyosomoz, aponörozis, ara bozucu, ...

9 harfli

aerobiyoz, ağı bozan, akantozis, akariozis, akromatoz, alaybozan, alkalozis, allozigot, Amoebozoa, anastomoz, anidrozis, antibiyoz, Antrozoit, apoptozis, apozisyon, areb kozu, asılı toz, atrikozis, bağbozumu, Barkaçboz, başıbozuk, ...

8 harfli

abiyozis, adenozin, adipozis, afarozcu, aforozlu, ağ tonoz, aldozlar, Alibozlu, amarozis, amorozis, anabiyoz, andropoz, anhidroz, Anthozoa, aponöroz, apopitoz, aprozopi, arabinoz, arabozan, Aralıkoz, artrozis, ...

7 harfli

ağtonoz, akantoz, akkozak, akrozin, akrozom, akrozon, Akteroz, akuozus, alkaloz, ankiloz, anzaroz, apoptoz, Arguloz, avustoz, bacaroz, biyozon, boğozli, boz ayı, boz don, boz kaz, boz laf, ...

6 harfli

abanoz, abiyoz, adipoz, aforoz, agaroz, agnozi, Ahiboz, Akozan, alaboz, alloza, altroz, amiloz, amitoz, apıroz, aragoz, arazoz, artroz, asidoz, asöloz, az boz, balozu, ...

5 harfli

Akkoz, aldoz, alloz, arkoz, armoz, azboz, bakoz, baloz, biyoz, boğoz, boyoz, bozaç, bozak, bozal, bozan, bozar, bozaş, Bozat, bozay, bozca, bozça, ...

4 harfli

ağoz, akoz, aloz, aşoz, booz, boza, bozo, cooz, dioz, goza, hoza, hozu, ızoz, idoz, koza, kozu, lozi, moza, mozi, mozu, ozan, ...

3 harfli

boz, coz, doz, goz, hoz, koz, moz, poz, soz, toz, voz, yoz

2 harfli

oz

Kelime Ara