OZ ile biten kelimeler

OZ ile biten veya sonunda OZ olan kelimeler 705 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OZ ile biten kelimeler

25 harfli

ortalama güneş zamanı, Oz, ortalama tedavi edici doz, sığırlarda nodüler nekroz

24 harfli

karaciğerde fokal nekroz

23 harfli

laminar kortikal nekroz, portosistemik anastomoz

22 harfli

arteryovenöz anastomoz, enfektif bulbar nekroz, koni kabuklu salyangoz, koni-kabuklu salyangoz, serebrokortikal nekroz, soğrulmuş maksimum doz

21 harfli

fotoperiyodik parapoz, karboksimetil selüloz, koni-kabuklusalyangoz

20 harfli

aorta-iliyak tromboz, arka işlevsel stenoz, diferensiyel diagnoz, diyabetik ketoasidoz, iğneli kelebek vatoz, ortalama zehirli doz, tozlaşır, tozlu; toz

19 harfli

oksitlenmiş selüloz

18 harfli

hiyalinize tromboz, kurakçıl salyangoz, ortalama etkin doz, otoeritrofagositoz, ön işlevsel stenoz, retikülosarkomatoz, uzun burunlu vatoz, yıldızlararası toz

17 harfli

6-deoksi galaktoz, dikenli salyangoz, hipertrofik siroz, metabolik alkaloz, minimum letal doz, sivri burun vatoz, sivri dişli orfoz

16 harfli

arteryel siyanoz, arteryel tromboz, bileşik korimboz, fibrinoid nekroz, Ictiyosporidiyoz, kahverengi vatoz, kuyruklu tromboz, metabolik asidoz, nutritif parapoz, ornitobakteriyoz, sitozin arabinoz

15 harfli

açık tüberküloz, çizgili isparoz, hipermetamorfoz, İhtiyofitiriyoz, kanallı tromboz, konjestif siroz, perifer siyanoz, psödotüberküloz, sentral siyanoz, tarsal sinostoz

14 harfli

algal toksikoz, anastral mitoz, arteriyosikloz, cüce salyangoz, damızlık horoz, dövüşken horoz, hiperalbüminoz, hipervitaminoz, kardiyak siroz, kardiyoskleroz, kimyasal ozmoz, Neoekinorinkoz, paratüberküloz, pilorik stenoz, pipetsem siroz, Pisiriketsiyoz, plantar nekroz, termik parapoz, yıldızlı vatoz

13 harfli

agranulositoz, akantokeratoz, akantosefaloz, aortik stenoz, Aşağıyalankoz, atrofik siroz, benekli vatoz, Botriosefaloz, Branchiomikoz, Branşiyomikoz, cücesalyangoz, dalgalı vatoz, Edvardsiyeloz, fruktofuranoz, hemofagositoz, hipovitaminoz, kazeöz nekroz, kelebek vatoz, Kriptokotiloz, kümülatif doz, laktik asidoz, ...

12 harfli

adi ıskarmoz, adiposelüloz, aflatoksikoz, anjiyostenoz, astral mitoz, ateroskleroz, aynalı tonoz, bentopotomoz, bilyer siroz, bireysel doz, Daktilojiroz, dermatofiloz, Dermatomikoz, elektroozmoz, endosimbiyoz, flebotromboz, granülomatoz, hemisellüloz, hemokromatoz, heteromorfoz, hidroamniyoz, ...

11 harfli

akrosiyanoz, alfa laktoz, beta laktoz, beyaz vatoz, çelik takoz, Çukurabanoz, deoksiriboz, Ekinorinkoz, eritrositoz, etkisiz doz, ham selüloz, hematofajoz, hematojenoz, hemiselüloz, Hepatikoloz, holoselüloz, kifoskolioz, kolibasiloz, makrokozmoz, mikrokozmoz, mononükleoz, ...

10 harfli

aldopentoz, aldotriyoz, allolâktoz, alökositoz, anizositoz, Apiyosomoz, asperjiloz, avitaminoz, bakteriyoz, beşiktonoz, etkili doz, Filometroz, filomorfoz, fitobentoz, fotomorfoz, Furunkuloz, gertlangoz, gortlangoz, hematidroz, hipobentoz, hipokuproz, ...

9 harfli

aerobiyoz, akromatoz, anastomoz, antibiyoz, asılı toz, Barkaçboz, batlangoz, benzi boz, biyosenoz, biyosönoz, bruselloz, cavalacoz, cilbirtoz, cinlandoz, Çakrazboz, çatlangoz, çatlankoz, çetin koz, demür boz, dengi boz, dishidroz, ...

8 harfli

ağ tonoz, anabiyoz, andropoz, anhidroz, aponöroz, apopitoz, arabinoz, Aralıkoz, asbestoz, askarioz, Başhoroz, benziboz, cancoloz, cangaloz, cincoloz, concoloz, Çamlıkoz, Çiftekoz, Çilhoroz, dekstroz, diyagnoz, ...

7 harfli

ağtonoz, akantoz, Akteroz, alkaloz, ankiloz, anzaroz, apoptoz, Arguloz, avustoz, bacaroz, C mayoz, C mitoz, cadaloz, cadıloz, cidaboz, codoloz, çağanoz, çakaloz, çaparoz, çekeloz, çıramoz, ...

6 harfli

abanoz, abiyoz, adipoz, aforoz, agaroz, Ahiboz, alaboz, altroz, amiloz, amitoz, apıroz, aragoz, arazoz, artroz, asidoz, asöloz, az boz, balyoz, Başkoz, bayroz, bentoz, ...

5 harfli

Akkoz, aldoz, alloz, arkoz, armoz, azboz, bakoz, baloz, biyoz, boğoz, boyoz, cicoz, cinoz, çiloz, çiroz, dakoz, egzoz, filoz, fitoz, foloz, foroz, ...

4 harfli

ağoz, akoz, aloz, aşoz, booz, cooz, dioz, ızoz, idoz

3 harfli

boz, coz, doz, goz, hoz, koz, moz, poz, soz, toz, voz, yoz

2 harfli

oz

Kelime Ara