İçinde VAR geçen kelimeler

İçinde VAR geçen kelimeler 1611 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

var aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. var anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VAR geçen kelimeler

25 harfli

akyuvar sulandırma pipeti, Allah´a bir can borcu var, alyuvar sulandırma pipeti, atta, avratta uğur vardır, duvar tırmaşık kuşugiller, evladın var mı derdin var, gönlün yazı var, kışı var, gönülden gönle yol vardır, her işte bir hayır vardır, kamuya yararlılık vargısı, ligamentum ovari proprium, mıknatıslı varsıllaştırma, Perçinboynu yuvarlaklığı, tek yönlü varyans analizi, tengil tengil yuvarlanmak, tümevarımsal akıl yürütme, yanına salavatla varılmaz, yarım yuvarlak seyir yeri, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

(birinin) elinde ... var, Allah (veya Allah´ı) var, Beta vulgaris var. cicia, beyaz denge (varsayılan), cehenneme kadar yolu var, çok vardiyalı çalıştırma, düzlük-yuvarlaklık uyumu, ere gitmek (veya varmak), eyü varmak, (iyü varmak), gören gözün hakkı vardır, katıyuvarlı yatak çeliği, kırmıza sarı yuvarlaklar, kızıl yuvar türemsizliği, koruyucu ak yuvar emlemi, maşa varken elini yakmak, ovaryan remnant sendromu, ovaryo-abdominal gebelik, suvartılı pekleşik gönce, tamdurumda varolan birey, tanecili ak yuvar yitimi, topuzlu süvari çavuşları, ...

23 harfli

(birinin) üstüne varmak, ağzı kulaklarına varmak, ak yuvarsal ateş emlemi, alyuvar ozmotik direnci, Brassica rapa var. rapa, canavar köpek balıkları, çıkış-varış çözümlemesi, çıkmadık canda umut var, daneciksizli ak yuvarca, fiziksel olmayan varlık, göğüs duvarı şişkinliği, Harvard dizin çizelgesi, ışıkyuvarı bulgurlaması, iyonyuvarı tedirginliği, kızıl yuvar eşitsizliği, kızıl yuvarcık eşitliği, kızıl yuvarcık sararımı, maddi olmayan varlıklar, öyken yuvarcan otalanım, perivulvar deri yangısı, sapta da var baltada da, ...

22 harfli

ağlama duvarına dönmek, an sapıklığı varsayımı, bir şeklin varyantları, boğaz içinde kavga var, Dermacentor variabilis, elde avuçta (ne varsa), fenotipik varyasyonlar, gametoklonal varyasyon, görüş birliğine varmak, kancıl akyuvar artımca, kendiliğinden var olan, kuyu duvarlandırılması, Microchirus variegatus, nikâhta keramet vardır, ortalama alyuvar hacmi, ölmek var, dönmek yok!, özgesel akyuvar emlemi, özgüsel akyuvar emlemi, paraya çevrilir varlık, pH partisyon varsayımı, polikromatofil alyuvar, ...

21 harfli

(bir şeyin) aması var, abdominal ovaryektomi, anunâsika ve anusvâra, beyin yarım yuvarları, bir sesin varyantları, bir varmış bir yokmuş, değişmezlik varsayımı, demirsiz kan yuvar öz, deveden büyük fil var, doyumsuzluk varsayımı, duvar sarmaşığıgiller, geçici cari varlıklar, ilik yapan ak yuvarca, kansal ak yuvar üremi, kızıl yuvar kırancası, kızıl yuvarcık artımı, kontravaryant funktor, laboratuvar muayenesi, maddi duran varlıklar, meroistik tip ovaryöl, mızraklı süvari alayı, ...

20 harfli

ak yuvarcalı et urca, akyuvarcıl kansızlık, alkol duvarını aşmak, Amblyomma variegatum, baş üstünde yeri var, canavar köpek balığı, çomatlayan küçüyuvar, denizler yarımyuvarı, Dermacentor sylvarum, düz duvara tırmanmak, elden ayaktan varmak, epigenetik varyasyon, farksızlık varsayımı, geçişlilik varsayımı, Harvard ABC eğrileri, havayuvarı dağıtması, havayuvarı etkenleri, havayuvarı ıslıkları, katıyuvarlı fıçılama, kızıl yuvar dengliği, kızılyuvarsal boruca, ...

19 harfli

ağıryuvar, ağırküre, ak yuvar artımsızlı, ak yuvarcıl korunum, akyuvar kemotaksisi, Berlin duvarı krizi, birinci variyasiyon, bölünemez varlıklar, Coregonus lavaretus, dengelem varlıkları, duvar musluk takımı, duvar tırmaşık kuşu, ek varsayım yöntemi, eli ağzına varmamak, Harvard barometresi, havayuvarı dolaşımı, kapalı Öklit yuvarı, karalar yarımyuvarı, keçide de sakal var, kızıl yuvar artımca, kızıl yuvar azalımı, koca kızıl yuvarlık, ...

18 harfli

ağrılı ak sııvartı, ak yuvar artıklığı, ak yuvar çoğaltısı, akvaryum ısıtıcısı, akyuvar inklüzyonu, alyuvar çökme hızı, artımsız akyuvarca, at var, meydan yok, beterin beteri var, birinci derece VAR, coğrafik varyasyon, çiğitli kızılyuvar, deri altı suvarımı, duvar kertenkelesi, duvar tırmaşıkkuşu, enflasyon canavarı, folikulus ovarikus, havayuvarı basıncı, havayuvarı katmanı, himmetin var olsun, ikinci variyasiyon, ...

17 harfli

açık Öklit yuvarı, ağzı var dili yok, ak yuvar çoğalımı, ak yuvar eksilimi, ak yuvarcıl döküt, ak yuvarcıl sezik, akvaryum filtresi, akyuvar artımcalı, akyuvar azalımcıl, akyuvar şivşirimi, akyuvar yıvgalamı, akyuvarcıl derice, algısal tümevarım, aynılık varsayımı, bakışım varsayımı, bulgusal varsayım, buzul taşı duvarı, canavar otugiller, canavarlaşabilmek, değişen varlıklar, demirsel yuvarlak, ...

16 harfli

Aedes varipalpus, ak yuvar azalımı, ak yuvar eriyiki, ak yuvar eriyimi, ak yuvar türeten, aksesuvar masası, akyuvar türemcil, akyuvar üremceli, akyuvarcıl emlem, alyuvar aplazisi, anlaşmaya varmak, antiinflamatuvar, ara duvar kemiği, batı yarımyuvarı, beynini suvarmak, bilincine varmak, bulutsu varsayım, bulvar komedyası, bulvar tiyatrosu, bunda bir iş var, canavar kesilmek, ...

15 harfli

ak yuvar emlemi, ak yuvar sayımı, ak yuvar türemi, ak yuvar üremli, aksesör ovaryum, akyuvar azalımı, akyuvar eriyimi, akyuvar formülü, akyuvar öldüren, alt hava yuvarı, ardından varmak, arterya ovarika, Atlantik duvarı, avaralık vermek, beyin suvartısı, canavarlaştırma, Chauna chavaria, Coase varsayımı, Devarda alaşımı, doğal varlıklar, dönen varlıklar, ...

14 harfli

akça suvartısı, akvaryum alası, akyuvar artımı, akyuvar eriten, akyuvar geçimi, akyuvar kıranı, akyuvar pipeti, alfa varsayımı, Allah´a yalvar, alyuvar artışı, alyuvar pipeti, alyuvar yapımı, aşağı varılmak, avare dolaşmak, avareleştirmek, ayaklı canavar, Bağlama duvarı, Beta varsayımı, böbrek suvartı, börk suvartısı, canavar balığı, ...

13 harfli

ağlama duvarı, ağzı varmamak, ak yuvar göçü, ak yuvarcacıl, akvaryumculuk, akyuvar üremi, althavayuvarı, alveol duvarı, arkuru varmak, avaracı popaz, avardı ayoktu, avareleştirme, başa varılmak, Berlin duvarı, beyinzaryuvar, bursa ovarika, canavarbalığı, canavarcasına, canavarlaşmak, davar kopmuğu, dili varmamak, ...

12 harfli

ak yuvarcalı, akyuvar göçü, Amerikanvari, Aşağıvarlıca, avara durmak, avara galmah, bölme duvarı, canavar gibi, canavarlaşma, davar bezeği, davar düğünü, davar gütmek, davarın yüzü, derde varmak, divara urmak, duvar çekmek, duvar dayağı, duvar direği, duvar düzeni, duvar gekosu, duvar halısı, ...

11 harfli

ak yuvarcık, ak yuvarcıl, aksesuvarcı, altın varak, alvar eriği, arta varmak, asalaksavar, aşak varmak, avara etmek, avara osmak, avare etmek, avare olmak, avareleşmek, başa varmak, birim yuvar, Bovaricilik, boz canavar, BVAR modeli, canavar otu, cari varlık, davar doluh, ...

10 harfli

açık yuvar, ağır yuvar, akvaryumcu, alavartacı, ana davarı, arka duvar, aşırıyuvar, avar etmek, avar zavar, avareleşme, bahdavarlı, bahdavarrı, baş varmak, binmirvare, böceksavar, buz duvarı, canavarlık, cor davarı, çaprazvari, çıkavarmak, çöl varanı, ...

9 harfli

akyuvarca, ana dıvar, ana duvar, ateşyuvar, avar yeri, avarcılık, avartalık, aynaduvar, balonvari, bouvârmak, bovartlak, bozkavara, canaravar, canavarca, cuvardane, davar eri, dev varan, dey varan, duvargözü, Duvarlama, ecimduvar, ...

8 harfli

ak yuvar, akvarist, akvaryum, avaralıg, avaralıh, avaralık, avarelik, bahdavar, bahtavar, bahtivar, Bilgivar, bulvarlı, cıvarmak, çahcavar, çakcavar, çaldıvar, çalduvar, davarcıh, davarcık, davarcug, davarcuk, ...

7 harfli

adı var, akvarel, Akvarol, akyuvar, alyuvar, avaracı, Avarlar, avarlık, avartma, ayhavar, Bağıvar, baravar, bilevar, canavar, canıvar, cenavar, cenevar, cıvarna, civarna, çanavar, dalavar, ...

6 harfli

Adıvar, Avarca, avarcı, avardı, avarhk, avarık, avarız, avarya, bervar, bulvar, buvara, cedvar, civare, cuvara, Çayvar, dalvar, davara, Düşvar, evardı, gavara, govara, ...

5 harfli

alvar, avara, avare, buvar, cıvar, civar, cuvar, davar, divar, dovar, duvar, edvar, emvar, gavar, gevar, govar, gövâr, güvar, havar, kavar, kovar, ...

4 harfli

avar, ovar, SVAR, vara, vare, varı, vari, vart

3 harfli

var

Kelime Ara