İçinde YOR geçen kelimeler

İçinde YOR geçen kelimeler 428 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YOR geçen kelimeler

25 harfli

duktus sublingualis mayor, ertelenmiş yordam çağrısı, eşlenmiş ikililer yordamı, Guttman ölçekleme yordamı, hangi akla hizmet ediyor?, iki adımlı Durbin yordamı, kabul örneklemesi yordamı, kaplamsal yorumlanmış dil, lamina limitans anteriyor, nervus şiplanknikus mayor, yorgan gitti, kavga bitti, yorumsal tutarlı tamdeyim

24 harfli

anuyumsuz yordam çağrısı, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, bilgi yordam yükleyicisi, bilinen ölçümler yordamı, Contra proferentem Yorum, en küçük kareler yordamı, enküçük yanlılık yordamı, hipofizin anteriyor lobu, nervus oksipitalis mayor, rastlantılı küme yordamı, taş atıp kolu yorulmamak, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor, yorum-dinelim erksizliği, yorumlanmış biçimsel dil, yorumsal tutarsız önerme

23 harfli

ampulla ossea anteriyor, ayı yavrusu ile oynuyor, bilinen kümeler yordamı, Cochrane-Orcutt yordamı, fasyes anteriyor lentis, Hannan-Rissanen yordamı, insisura işyadika mayor, istatistiksel yordamlar, karma ölçekleme yordamı, pire için yorgan yakmak, sözlü ölçekleme yordamı, tuberositas teres mayor, yorumsal tutarlı önerme

22 harfli

anteriyor prezantasyon, arterya palatina mayor, deneme-yanılma yordamı, kamera anteriyor bulbi, karma çıkarımcı yordam, koyduğum yerde otluyor, nervus palatinus mayor, polus anteriyor lentis, resim yorumlama ölçeri, uzaktan yordam çağrısı, yanıtsayıcı yorgunluğu

21 harfli

ayaz paşa kol geziyor, Engle-Granger yordamı, eşlenmiş küme yordamı, geçersiz kılıcı yorum, Grand-Solomon yordamı, im yorumlayıcı izerge, nervus petrozus mayor, ölçek ayırımı yordamı, papilla duodeni mayor, sonuç çıkarma yordamı, suyu nereden geliyor?, yorgunu yokuşa sürmek

20 harfli

antlaşmaların yorumu, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, denkbiçimler yordamı, duplikitas anteriyor, Eicker-White yordamı, Holt Winters yordamı, ikiye ayırma yordamı, kaza geliyorum demez, kesme hizmet yordamı, metallerin yorulması, muskulus psoas mayor, muskulus teres mayor, ölçekleme yordamları, örnekleme yordamları, posteriyor vena cava, yalınç çizge yordamı, yarıya bölme yordamı, yordam yönelimli dil, yorumsal sözeden dil

19 harfli

ağzı olan konuşuyor, anulus iridis mayor, elyordamı yaklaşımı, ençok sonsal yordam, gangliyoradikulitis, Hildreth Lu yordamı, kendi üstüne yormak, vena palatina mayor, yançıkarımcı yordam, yatak yorgan yatmak, yordama yönelik dil, yorgan döşek yatmak, yorgunluk hoşgörüsü, yorgunluk sayrılığı, Yorkçikolata kedisi

18 harfli

anteriyor pituiter, betimleyici yordam, bıçak suyu kesiyor, bilgi yordam alanı, ne alıp veremiyor?, palpebra inferiyor, palpebra superiyor, sözlü soru yordamı, yanlışlayıcı yorum, yorgunluğunu almak, Yorkshire teriyeri

17 harfli

a contrario yorum, Aepyornis maximus, bakteriyorodopsin, çakı suyu kesiyor, esneklik yorulumu, içirik yora bakım, komut yorumlayıcı, tahmin yordamları, toprak yorgunluğu, yorgunluk kahvesi, yorulum yeğinliği, yorumlayan oyuncu, yorumlu oyunculuk, yorumsal yargılar

16 harfli

ad absurdo yorum, cinsel yorgunluk, çağrışım yordamı, daraltaç yordamı, fasyes anteriyor, fiyortlu kıyılar, Johansen yordamı, kafes yorgunluğu, ne güne duruyor?, örnekçeli yordam, propriyoreseptör, savaş yorgunluğu, yanlış yorumlama, yorumcu sağaltım, zihin yorgunluğu

15 harfli

ameli anteriyor, çıkarıma yordam, çıkarma yordamı, damırcıl yordam, dolaysız yordam, formülün yorumu, geometrik yorum, görünülü yordam, Herbrand yorumu, kurvatura mayor, margo inferiyor, metal yorulması, ne söylüyorsun?, olay yordamları, öndeyici yordam, özyineli yordam, polus anteriyor, senyoraj geliri, şeytan diyor ki, trokanter mayor, uzancalı yordam, ...

14 harfli

ADFGLS yordamı, Aepyornithidae, başı yortusuna, biyoremidasyon, dolaylı yordam, gözlem yordamı, kas yorgunluğu, koryoretinitis, New York okulu, pars inferiyor, pars superiyor, radyorezistans, sınama yordamı, yol yorgunluğu, yorgan çarşafı, yorgan kavgası, yorgankaldıran, yorulma sınırı, yorulum sınırı, yorumlanabilme, yorumlatabilme, ...

13 harfli

aklını yormak, anteriyor lop, Aşağıyorganlı, bağış yorgunu, biyoresmetrin, el yordamıyla, en iyi yordam, eşmek yortmak, eşmiş yortmuş, göğüs yorganı, Imhof yordamı, içlemli yorum, kapalı yordam, metal yorulma, oyunlu yordam, örtülü yordam, radyoreseptör, yapım yordamı, yelip yortmak, yordam tabanı, yordamsal dil, ...

12 harfli

Aepyornithes, amniyoreksis, bağır yorumu, bakayorurken, Barba Yorgos, eli yordamlı, esip yortmak, esnek yordam, fikir yormak, hayra yormak, karma yordam, neci oluyor!, olağan yorum, ovaryoreksis, sözlü yordam, triyor lamba, yorgun argın, yorgun mermi, yornuh arnıh, yornuk almak, Yortanpazarı, ...

11 harfli

ağız yormak, barba yorgo, başlıyoruz!, biyoreaktör, çatı yordam, çene yormak, ERS yordamı, gediyorumak, geliyorumak, kafa yormak, karyoreksis, karyoreksiz, kayor kurdu, kim oluyor?, kvaşiyorkor, MAP yordamı, tayor eteyh, tiyoridazin, uyuruyormak, yol yorgunu, yorahlatmak, ...

10 harfli

alt yordam, düş yormak, EG yordamı, eli yordam, ne oluyor?, posteriyor, savul yort, yol yordam, yorabilmek, yoranlamak, yorannamak, yordurtmak, yorgalamak, yorgunluğu, yorkalamak, yort savul, yortturmak, yorumbilim, yorumculuk, yorumlamak, yorumlanan, ...

9 harfli

altyordam, anteriyor, biyoritim, elyordamı, geçeyoror, inferiyor, kopayorur, savılyort, savulyort, soğulyort, superiyor, yom yorma, yorabilme, yordamlık, yordamsız, yordurmah, yordurmak, yordurtma, yorgalama, yorgalmak, yorgunlıg, ...

8 harfli

atıyorum, düşyorum, H-yorumu, interyor, ölüyorur, senyoraj, yoraklık, yoransız, Yorazlar, yordamak, yordamcı, yordamlı, yordanlı, yordumak, yordurma, yorgalık, yorgancı, yorşumak, Yortanlı, yorukmak, yorulmak, ...

7 harfli

diyorit, sinyora, yorakçı, yoramaç, yordama, yorduma, yorgaca, Yorgalı, yorgine, yortlan, yortmak, yortucu, yorulma, yorulum, yorumcu, yorüyüş

6 harfli

ayoray, bilyor, fiyord, fiyort, piyore, sinyor, yoraça, yorasa, yordam, yorgan, yorgın, yorgun, yorğan, yorkan, yorkun, yormak, yornak, yornuk, yorsak, yorsun, yortan, ...

5 harfli

buyor, fiyor, hayor, miyor, yorah, yorak, yoraz, yorga, yorgu, yorğa, yorğu, yorıl, yorka, yorma, yortu, yoruç, yorum

4 harfli

yora, yord, yore, yort

Kelime Ara