mide-bağırsak kılkurtları

mide-bağırsak kılkurtları Alm. Magenfadenwürmer

Daha çok gevişen hayvanların sindirim aygıtında asalaklanan ve büyük ölçüde ölümlere yol açan, yurdumuzda pek yaygın, minicik solucanlar familyası. (Birçok türüne insanlarda da rastlanmıştır.)


mide-bağırsak kılkurtları için benzer kelimeler


mide-bağırsak kılkurtları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'd', 'e', '-', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
mide-bağırsak kılkurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruklık kasrığab-edim diziliminde gösterilir.