ON ile biten kelimeler

ON ile biten veya sonunda ON olan kelimeler 2733 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ON ile biten kelimeler

25 harfli

allojenik transplantasyon, bakteriyel identifikasyon, digital-digital perküsyon, elektromanyetik radyasyon, en iyi yaklaşan fonksiyon, ikincil fotosensitizasyon, intraartiküler enjeksiyon, iyonize olmayan radyasyon, izotonik hiperhidratasyon, kesirli rasyonel fonksion, kolaylaştırılmış difüzyon, konservatif rekombinasyon, kromotografik adsorpsiyon, maliyet çekişli enflasyon, miktar esaslı sübvansiyon, neoplâstik transformasyon, oksidatif fosforilizasyon, parçalı monoton fonksiyon, parçalı sürekli fonksiyon, pedigriye göre seleksiyon, potansiyometrik titrasyon, ...

24 harfli

Acrocephalus melanopogon, adventisyal plasentasyon, atardamar içi enjeksiyon, bakteriyel kontaminasyon, bire bir örten fonksiyon, çok değişkenli fonksiyon, çoklu doğrusal regresyon, değer esaslı sübvansiyon, doğum sonrası enfeksiyon, endüstriyel organizasyon, eşit veya değişîksiz ton, folikül sitimulan hormon, generalize transdüksiyon, gerçel değerli fonksiyon, geriye doğru entegrasyon, helmholtz pitch notation, hipertonik dehidratasyon, holoblastik segmantasyon, holoblâstik segmentasyon, iktisadi rasyonalizasyon, intraarteryel enjeksiyon, ...

23 harfli

ateromatöz dejenerasyon, bakteriyel fermantasyon, Cr sınıfından fonksiyon, eksternal fertilizasyon, endotrakiyal entübasyon, fiyat çekişli enflasyon, geriye doğru endüksiyon, hipotonik dehidratasyon, homolaktik fermantasyon, immünopotansiyalizasyon, kapsül içi ekstraksiyon, karakteristik fonksiyon, karmaşık veya çifte ton, katlı monoton fonksiyon, kesin içbükey fonksiyon, kiral molekül veya iyon, Mesogonistius chaetodon, metalleştirilmiş karbon, miksomatöz dejenerasyon, oksidatif fosforilâsyon, olağanüstü amortizasyon, ...

22 harfli

ad valorem sübvansiyon, agangliyonik megakolon, alt harmonik fonksiyon, alveoler epitelizasyon, amperometrik titrasyon, anteriyor prezantasyon, baktariyel degradasyon, balonumsu dejenerasyon, benzeşme ~ asimilasyon, bulutumsu dejenerasyon, deri altı implantasyon, devirsel fosforilâsyon, dışbükeyimsi fonksiyon, doğrusal interpolasyon, dot-blot hibridizasyon, ekspeller ekstraksiyon, ektopik mineralizasyon, eluent bastırıcı kolon, fiziksel dezenfeksiyon, gametoklonal varyasyon, halkasal fosforilâsyon, ...

21 harfli

1-hidroksi-2-propanon, abortif transdüksiyon, altruistik adaptasyon, anafilaktik reaksiyon, anaplerotik reaksiyon, bastırılmış enflasyon, beklenmeyen enflasyon, belirtisiz enfeksiyon, boşluklu dejenerasyon, Chamaeleon chamaeleon, conditio sine qua non, çok değerli fonksiyon, çok terimli fonksiyon, çokdoğrusal fonksiyon, Çokharmonik fonksiyon, dengeli günlük rasyon, dengeli translokasyon, devamlı pastörizasyon, dışkaynaklı enflasyon, dorsoventral pozisyon, döl yatağına infüzyon, ...

20 harfli

alimenter indigesyon, alkolik fermantasyon, allogenetik plankton, alveoler ventilasyon, antimüllerian hormon, aşırı kapitalizasyon, baskılayıcı mutasyon, biharmonik fonksiyon, bir aşamalı mutasyon, birincil dehidrasyon, Chamaeleo chamaeleon, çapraz kontaminasyon, çok aşamalı mutasyon, damar içi indüksiyon, deri altı enjeksiyon, diyagnostik ultrason, doğrudan sübvansiyon, doğrusal kombinasyon, dolaysız sübvansiyon, doymamış hidrokarbon, eklem içi enjeksiyon, ...

19 harfli

abdominal palpasyon, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, allotransplantasyon, atriyal fibrilasyon, azalmayan fonksiyon, bağıl transpirasyon, bağlayıcı fonksiyon, basınçlı filtrasyon, birinci variyasiyon, çabuk pastörizasyon, çok katlı fonksiyon, çoklineer fonksiyon, deoksikortikosteron, deri içi enjeksiyon, doğuştan enfeksiyon, dolaylı sübvansiyon, doruk konsantrasyon, finansal regülasyon, güzel yüzgeçli neon, habenüler gangliyon, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, açık borusal kolon, açık pastörizasyon, açısal dispersiyon, aktif immünizasyon, analitik fonksiyon, aşırı pigmentasyon, atomik absorpsiyon, beklenen enflasyon, beta propiyolakton, bire bir fonksiyon, birincil inanisyon, biyomineralizasyon, biyotransformasyon, bronkokontrüksiyon, camsı dejenerasyon, cebirsel fonksiyon, coğrafik izolâsyon, coğrafik varyasyon, çapraz sübvansiyon, çekirdek enflasyon, ...

17 harfli

aktinik radyasyon, ampirik fonksiyon, andiferensiyasyon, ankesörlü telefon, anlamsız mutasyon, beta konformasyon, birebir fonksiyon, birincil elektron, biyomagnifikasyon, büyük devalüasyon, büyükçe fonksiyon, cafcaflı diksiyon, chord progression, çapraz kümülasyon, devaskülarizasyon, digital palpasyon, DNA hibridizasyon, doğrudan kotasyon, eğrisel regresyon, eksik enformasyon, eksilen fonksiyon, ...

16 harfli

açık kompozisyon, alloimmünizasyon, basit indigesyon, bazik indigesyon, bronkodilatasyon, Cynodon dactylon, çapraz reaksiyon, dekarboksilasyon, demineralizasyon, demiyelinizasyon, desantralizasyon, dihidroksiaseton, doğal seleksiyon, dolaylı kotasyon, düzgün fonksiyon, eksik enfeksiyon, elektroepilasyon, evatransporasyon, ferdi seleksiyon, fetal maserasyon, fokal enfeksiyon, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, Aedes melanimon, akut enfeksiyon, amaçlı mutasyon, ankilobilefaron, antikoagülasyon, antiterminasyon, artan fonksiyon, artropodizasyon, aşırı enflasyon, aşırı sekresyon, atlantalizasyon, basamaklı salon, basit diffizyon, başabaş opsiyon, beta oksidasyon, biyoakümülasyon, branşiyal sifon, bronşiyal sifon, büyük depresyon, Crangon crangon, ...

14 harfli

açık fonksiyon, afin fonksiyon, aklimatizasyon, akut enflasyon, alfa filokinon, allantoamniyon, amber mutasyon, androstenedion, anestetizasyon, anlamsız kodon, ansefalizasyon, atomik emisyon, basit difüzyon, beta filokinon, birinci balkon, biyoaktivasyon, biyoremidasyon, büyük tansiyon, çift fonksiyon, değişiksiz ton, dehalojenasyon, ...

13 harfli

açık pozisyon, açık uçlu fon, ak elli gibon, ak-elli jibon, allantokoryon, amonifikasyon, amplification, amplifikasyon, antefleksiyon, baktofügasyon, Balkanizasyon, bayraklı neon, bipolar nöron, C°° fonksiyon, çekmeli vagon, defibrinasyon, degranülasyon, dehidratasyon, deiyonizasyon, dekloridasyon, deklorinasyon, ...

12 harfli

abisiyal zon, abstraksiyon, aeroplankton, aglutinasyon, aglütinasyon, akreditasyon, akselerasyon, alimentasyon, alloplankton, amalgamasyon, amortizasyon, arafonksiyon, arkensefalon, artikülasyon, asetilaseton, aynalı salon, baklava neon, beyaz baston, blastulasyon, blrinci peon, bonifikasyon, ...

11 harfli

-oksilakton, abiyoseston, absorbsiyon, absorpsiyon, adsorpsiyon, adspeksiyon, akomodasyon, akümülasyon, alçalan ton, aliterasyon, amotivasyon, androsteron, Anglosakson, anhidrasyon, anovülasyon, Arabizasyon, arbitrasyon, asetilasyon, asimilasyon, asklepieion, attenüasyon, ...

10 harfli

A tipi fon, abduksiyon, aberrasyon, adaptasyon, adduksiyon, adveksiyon, afotik zon, aglütisyon, agregasyon, aklimasyon, Akma beton, akrokordon, aktivasyon, aldosteron, ampütasyon, anti kodon, antihormon, antikiklon, antiproton, antisiklon, aplikasyon, ...

9 harfli

aberasyon, ablefaron, aborsiyon, Agamemnon, ağniyemon, ahreç don, ajitasyon, akordiyon, akromiyon, akurdiyon, alagarson, alçak ton, amiodaron, anilasyon, animasyon, antikodon, antişalon, apozisyon, armagedon, avulziyon, badminton, ...

8 harfli

ablasyon, abrazyon, açık ton, ağır ton, akordeon, akresyon, alemiyon, alkapton, amplikon, asenkron, atmasyon, Avulsion, azaperon, barbiton, betatron, bilmêyon, blefaron, broteyon, cintiyon, çalışton, çelasyon, ...

7 harfli

adezyon, adisyon, akrozon, aksiyon, alamyon, Alevron, alüvyon, amniyon, amrinon, anjeyon, anmeyon, anneyon, antedon, antimon, Apollon, arı ton, arkegon, askogon, avutgon, ayandon, bariton, ...

6 harfli

-trion, abadon, abahon, abalon, abohon, action, afıyon, afiyon, afokon, afukon, al don, alöron, amazon, anason, anemon, araton, aseton, badron, baldon, balkon, barbon, ...

5 harfli

abson, afgon, afkon, afyon, ahpon, akdon, akron, akson, alkon, alyon, amnon, andon, ankon, anyon, apson, argon, avgon, avzon, ayfon, babon, bâdon, ...

4 harfli

agon, boon, goon, ikon, ilon, imon, iyon, kaon, klon, kron, müon, neon, ozon, ötoñ, pion, spon

3 harfli

bon, con, çoñ, don, fon, gon, hon, kon, mon, pon, son, ton, yon, zoñ

2 harfli

Kelime Ara