içerik

içerik, -ği

a. 1. Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf: Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini de gözden geçirmek, düzeltmek gerekmektedir. 2. Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. 3. Bir kelimenin veya kavramın anlamı. 4. ruh b. Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü. 5. sf. man. Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.


içerik Fr. Entraille
içerik Fr. Viscère
içerik Fr. infarctus
içerik İng. content
içerik Osm. muhteva

(Resim, Heykel, Mimarlık) Sanat yapıtının konu dışındaki kuruluşu. Yapıtın dokusu ve doku bağlantıları ile meydana gelen biçimin tümü. İçerikle konuyu karıştırmamalıdır. İçerik tümü ile sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların düzeni demektir.


içerik İng. content

Toplumsal olguların kurucu öğelerinin toplamı; bu olgulardaki gelişmelerle biçim değişikliklerinin belirleyici etkeni.


içerik İng. content

Yığın iletişiminde kaynaktan alımcıya iletilen bilginin, iletinin taşıdığı duygu ve anlam yükü.


içerik Osm. muhteva

Yapıtın kapsadığı duygular, imgeler ve düşünler.


içerik için benzer kelimeler


içerik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
içerik kelimesinin tersten yazılışı kireçi diziliminde gösterilir.