İçinde KAT geçen kelimeler

İçinde KAT geçen kelimeler 1927 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kat aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kat anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAT geçen kelimeler

25 harfli

akut kataral endometritis, akut kataral meme yangısı, aşırı doymuş katı çözelti, çapraz esneklik katsayısı, çoklu belirleme katsayısı, eksi katlıterimli dağılım, emek gücüne katılım oranı, girdi katsayıları matrisi, göz görür, gönül katlanır, katır kuyruğu gibi kalmak, katkılı kâr çözümlemeleri, katkısız oturma yoğunluğu, katyon değiştirici reçine, kısmi ilgileşim katsayısı, kümes hayvanları sakatatı, mayacılık katkı maddeleri, ortalığı birbirine katmak, renk vermek (veya katmak), self-indüksiyon katsayısı, sıvı -katı kromatografisi, süperpankromatik duyarkat, ...

24 harfli

(biriyle) mülakat yapmak, arıtım (katsayısı) oranı, belirlenmemiş katsayılar, birinci kategoriden uzay, çıktı esneklik katsayısı, çok katlı Fourier serisi, çokkatlı alışveriş özeği, çoklu belirtme katsayısı, faktör yükleme katsayısı, fiyat esneklik katsayısı, hidrat alüminyum silikat, kalay-demir alaşımı katı, kataleptik ölüm katılığı, Kate Greenaway madalyası, katıraksal kızıl damarlı, katışımsal illngebilgisi, katıyuvarlı yatak çeliği, katkılı oturma yoğunluğu, katlı geçerdeğer dizgesi, katmerli katmerli gülmek, kısmi bağlaşım katsayısı, ...

23 harfli

akral sakatlık sendromu, anahtar sözcük kataloğu, determinasyon katsayısı, Durbin-Watson katsayısı, elektriksel çift katman, gangliyon hücre katmanı, ikinci kategoriden uzay, ilingesel katmanlı uzay, iş gücüne katılma oranı, katışık tekir gö-rürlük, katlı monoton fonksiyon, katmerli birleşik zaman, katodik sıyırma analizi, kızıl damar katıraklığı, n boyutlu katmanlı uzay, oksijen kat sayısı, QO2, orta katı kiraya vermek, özgün asit baz katalizi, pirokatekol dimetileter, sadakatsizlik göstermek, sedimentasyon katsayısı, ...

22 harfli

(bir şeyi) katık etmek, abecesel konu kataloğu, anamala katılan kazanç, bağak derin kat yalımı, Baire kategori teoremi, basınç artma katsayısı, çoklu ilişki katsayısı, Çöl Fırtınası harekatı, çözümsel katmanlı uzay, çözünmüş katı maddeler, Demetarası katman doku, dizgesel konu kataloğu, donanım ayırma katmanı, ekstinksiyon katsayısı, eşdeğerlilik katsayısı, göz ev -dış katılakçıl, gözeneklilik katsayısı, içkararlılık katsayısı, ikikatlı noktasız eğri, işgücüne katılım oranı, işgücüne katılma oranı, ...

21 harfli

ağırlıklama katsayısı, alkalik ölüm katılığı, belirlilik kat sayısı, belirsizlik katsayısı, birliktelik katsayısı, boğazına dikkat etmek, davaya katılma istemi, değişkenlik katsayısı, düzensizlik katsayısı, ekonomik endikatörler, elastikiyet katsayısı, emek-hasıla katsayısı, fedakârlığa katlanmak, ftalein indikatörleri, gerisıçrama katsayısı, girdi-çıktı katsayısı, göz ev -iç-katılakçıl, hızlandıran katsayısı, iç tutarlık katsayısı, iki katlı döner sahne, ikikat açı formülleri, ...

20 harfli

alçak yinelenim katı, asidik ölüm katılığı, ayrımsal kataloglama, bağlılaşım katsayısı, bağlılaşma katsayısı, Barbarossa harekatı, belirlenme katsayısı, belirlilik katsayısı, Çöl Tilkisi Harekâtı, davuş katılgasızlığı, davuş katışımsızlığı, Demetici katman doku, enteraljia kataralis, geniş dikkat çemberi, gıda katkı maddeleri, göz damar kat yalımı, güç katımı yoklaması, güvenirlik katsayısı, ikiterimli katsayısı, kâr katılımlı tahvil, kararlılık katsayısı, ...

19 harfli

açık alan katsayısı, açlık katabolizması, alüminohidrosilikat, belirleme katsayısı, boş konut katsayısı, çarpıklık katsayısı, çok katlı fonksiyon, çok-katlı bölümleme, çokkatlı yaprak yay, dağıtım katsayıları, difüzyon kat sayısı, dikkati calip olmak, Dirichlet katsayısı, doymuş katı çözelti, duyarkatlama aygıtı, Fourier katsayıları, gelişimsel katarakt, ilgileşim katsayısı, indikatör organizma, izomorf kategoriler, karbonsuzlaşmış kat, ...

18 harfli

açılımın katsayısı, aktiflik katsayısı, antlaşmaya katılma, ara yinelenim katı, Aşırılık katsayısı, aykırı katmanlaşma, bağlanım katsayısı, boşinançsal katman, çapraz katmanlaşma, çokkatlı üşerleşim, değişen katsayılar, değişim kat sayısı, dikkatini çekmemek, dikkatini toplamak, dikkatsizlik etmek, diyabetik katarakt, elektrik kataraktı, en küçük ortak kat, enflasyon katılığı, esneklik katsayısı, etkinlik katsayısı, ...

17 harfli

ağdalık katsayısı, alfabetik katalog, aluminosilikatlar, alüminyum silikat, anlaşma katsayısı, arakat göçertmesi, askıda katı madde, bağıntı katsayısı, bağlantı kataloğu, barınma katsayısı, baryum flosilikat, benzoil katılması, birikim katsayısı, Bonn katalogu, BD, Bosna katliamları, boynuzumsu katman, bölüşüm katsayısı, bükün ara katkısı, çoğalma katsayısı, çok katlı otopark, çokkatlı durguluk, ...

16 harfli

abecesel katalog, Adana Mutabakatı, anamal katsayısı, Barikatlar kralı, baş katta dansçı, beta katsayıları, birbirine katmak, birinci asma kat, Birleşik Harekât, bölünmüş katalog, Bunsen katsayısı, C katmanlı uzayı, cefaya katlanmak, çağkatman birimi, çarpan katsayısı, çıkarma harekâtı, çok katlı ızgara, çoklu katmanlama, dikkat genişliği, dikkat toplaşımı, dikkati odaklama, ...

15 harfli

Abel kategorisi, ajan provokatör, alt mukoza katı, amfibik harekât, ana taşıma katı, anlak katsayısı, applikat ekseni, Atilla harekâtı, beze katılaşımı, biçim katsayısı, bire beş katmak, bire bin katmak, birincil dikkat, çokkatlı tümlev, dikkat kesilmek, divan kâtipleri, doğrusal katman, doğurucu katman, dönel katı oyut, duyarkat sayısı, eleme katsayısı, ...

14 harfli

açısal katsayı, ağkat izlenimi, akış katsayısı, alüminyum katı, amfibi harekât, ansal sakatlık, ara-kaplar kat, ayrık kategori, balık sakatatı, barış harekatı, barikat kurmak, barikat yapmak, basılı katalog, beta katsayısı, bölge kataloğu, bulutsu katman, büyük kategori, çeviren katman, çok katlı elek, çok katlı seri, damar katılığı, ...

13 harfli

açı katsayısı, andız katranı, ardıç katranı, avukat tutmak, ayak katılağı, balçık katman, biyoindikatör, biyokatalizör, Büyükkatrancı, curnal kâtibi, demet katalog, devrik katman, dikkat çekmek, dikkat komutu, dikkate almak, dikkate şayan, dual kategori, durgun katman, duyarkat yüzü, eşkatlamlılık, fabrikatörlük, ...

12 harfli

alçı katmanı, alt kategori, amplifikatör, Aşağıkatıklı, Aşağıkatırlı, barikatlamak, batıl itikat, bazal katman, birikme katı, boyut katmak, cat kategori, çeşni katmak, çıkarma katı, çift katyapı, çokkatlı kök, dalga katarı, damar katman, davuş katmak, dikkat çekme, dikkat etmek, dikkat odağı, ...

11 harfli

a - katmanı, Ab kategori, akatalepsia, akataleptik, akçılkatman, akıncı katı, antikataral, azap kâtibi, b - katmanı, barikatlama, baş katsayı, başkâtiplik, bilinç katı, birkatlamlı, bodrum katı, buzsul katı, çalkaturacı, çam katranı, çift katman, çokkatlamlı, çokkatlılık, ...

10 harfli

ağ katmanı, alak katak, alt katman, anti-katot, atil katil, azot katma, bağrı katı, bahçe katı, başkatsayı, çıkaturmak, dekatloncu, dermal kat, dik katman, dikkatlice, dilim katı, duplikatus, eskatoloji, fabrikatör, fornikatus, giriş katı, gövde katı, ...

9 harfli

Acarkatun, ağsal kat, ahcıkatık, akcakatık, akçakatık, altkatman, antikatot, arakatman, avukatlık, bağrıkatı, Buyrukata, camsı kat, Cankatran, cırkatmak, çalkatmak, çalkatora, çalkatura, çatı katı, çekme kat, çokkatman, damar kat, ...

8 harfli

Ağakatun, ak katık, akatarsi, akateksi, arakatkı, asma kat, Balkatan, balkatık, başkâtip, bidenkat, bozalkat, çakatura, çalkatma, çekmekat, çokatmak, çokkatlı, dekatlon, dikkatle, dikkatli, Dokuzkat, duyarkat, ...

7 harfli

ablakat, akkatık, alkaten, alt kat, aparkat, asmakat, Aykatun, barikat, cıkkata, çakatuz, çarkatı, fırkata, firkate, gorkata, hakikat, hamakat, harâkat, harekât, hazakat, ıskatçı, ihtikat, ...

6 harfli

abıkat, abukat, ağ kat, ak kat, Akatay, anakat, apukat, arakat, avukat, Balkat, Bekata, belkat, berkat, binkat, Cankat, dikkat, falkat, fırkat, firkat, hakkat, haykat, ...

5 harfli

Akata, ankat, askat, çakat, dakat, fakat, fekat, hekat, ıskat, kat`î, katal, katar, katça, katçı, kater, katet, katgı, katığ, katıh, katık, katıl, ...

4 harfli

ikat, kata, katı, kati, Okat

3 harfli

kat

Kelime Ara