ikiz (film)

ikiz (film) Fr. films jumelés (jumeaux)

Sinema İki ülkenin yapımcılarının, kendi ülkelerinin ulusal film ölçülerine uyan iki ayrı filmi kendi ülkelerinde çevirmek için anlaşmaları sonunda ortaya çıkan filmler. (Bu durumda, her filmin uyruğu ayrıdır, fakat her iki film de, türel yönden, çift uyrukluktan yararlanan birer ortakyapım sayılır).


ikiz (film) için benzer kelimeler


ikiz (film), 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'm', ')', şeklindedir.
ikiz (film) kelimesinin tersten yazılışı )mlif( ziki diziliminde gösterilir.