İT ile biten kelimeler

İT ile biten veya sonunda İT olan kelimeler 2481 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

it aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. it anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İT ile biten kelimeler

25 harfli

2-aminoetanesulfonik asit, menadiyon-sodyum bisülfit, mutlak gerekli amino asit, transgalaktooligosakkarit, trikloroizosiyanürik asit, vinil siklohekzen dioksit, yüksek karbonlu martensit

24 harfli

benzen monosülfonik asit, düşük karbonlu martensit, enfeksiyöz trakeobronşit, mesajcı ribonükleik asit, taşıyanına yazılı belgit

23 harfli

besicel sinirceli kesit, biryapraklı hiperboloit, dezoksiribonükleik asit, eozinofil metamiyelosit, gama-amino bütirik asit, hekzafluorosilisik asit, hidrofluosilisilik asit, ikiyapraklı hiperboloit, polimorfnükleer lökosit, trilauril tritiyofosfit

22 harfli

baskılayıcı T lenfosit, benzen disülfonik asit, bir klorlu asetik asit, bulaşıcı trakeobronşit, diheteroksenik parazit, dokozahekzaenoyik asit, eykozapentaenoyik asit, gliserol fosforik asit, homokodonik amino asit, nitrosil sülfürik asit, nötrofil metamiyelosit, sınırlayıcı amino asit, taşıyana yazılı belgit, tek taraflı kriptorşit, trikloroasetik aldehit

21 harfli

anahtar deliği çiklit, bazofil metamiyelosit, diamidopropionik asit, dokosaheksaenoik asit, dumanlı sülfürik asit, eikosapentaenoik asit, endojen opioit peptit, hiperbolik paraboloit, kalsinojenik glikozit, karbamatlı insektisit, kenodezoksikolik asit, konjuge linoleik asit, kreatin fosforik asit, mangan (II) hidroksit, metanodikarbonik asit, metoksisalisilaldehit, neotenik plöroserkoit, paraaminobenzoik asit, rozanilin hidroklorit, sitotoksik T lenfosit, ursodezoksikolik asit, ...

20 harfli

asetilsalisilik asit, benzen sülfinik asit, birincil spermatosit, damar-sinirsel kesit, deoksiribonfikleotit, difenilglikolik asit, eozinofil granülosit, esansiyel amino asit, flavin mononükleotit, heksaflorosilik asit, heterofil granulosit, intermittent parazit, isteğe bağlı parazit, mannan oligosakkarit, monokarboksilli asit, multiloküler hidatit, N-asetilmuramik asit, p-aminobenzoyik asit, pteroilglutamik asit, sekonder spermatosit, sıçan başlı iskorpit, ...

19 harfli

adlandırılmış geçit, allı yeşilli kibrit, aluminyum hidroksit, asidofil granülosit, çizgili cüce çiklit, çok kopyalı plâzmit, dekstro laktik asit, deoksiribonükleosit, deoksiribonükleotit, difeniltiyokarbazit, dumanlı nitrik asit, eozinofil miyelosit, esansiyel aminoasit, fakültatif saprofit, fare başlı iskorpit, fare-başlı iskorpit, frukto-oligosakarit, ikincil spermatosit, imido karbonik asit, indol-3-asetik asit, karışık trigliserit, ...

18 harfli

Afrika cüce çiklit, akımtoplarlı çekit, aksidental parazit, alfa linoleik asit, altuni cüce çiklit, amfoter elektrolit, aminobenzoyik asit, androjenik steroit, asetil asetik asit, at üstünde piramit, ateş ağızlı çiklit, bazofil granülosit, by pass amino asit, diaseton akrilamit, ekzojen amino asit, eliptik paraboloit, enfeksiyöz bronşit, fakültatif parazit, fenilasetürik asit, heksadekanoik asit, hematozoik parazit, ...

17 harfli

aminokaproik asit, anorojenik granit, banka dışı belgit, basamaklı piramit, basit trigliserit, bazofil miyelosit, bir taraflı limit, birincil sementit, çapraz dönemçizit, çok renkli çiklit, dideoksinükleotit, eksternal parazit, ektofitik parazit, endofitik parazit, eozinofil lökosit, florosilisik asit, galaktoserebrosit, glikopolisakkarit, gliserofosfolipit, granüler pnömosit, hidrojen peroksit, ...

16 harfli

alfa lipoik asit, alveolar fagosit, alveoler hidatit, anabolik steroit, asetoasetik asit, asimetrik tehdit, baryum hidroksit, benekli iskorpit, benzoil peroksit, birincil ostenit, demir hidroksit, dietilen dioksit, dimetilsülfoksit, dipikolinik asit, dördüncü epitrit, ektozoik parazit, entozoik parazit, Fosfor pentoksit, galvanizli şerit, glikoksilik asit, güçlü elektrolit, ...

15 harfli

akrilik aldehit, aluminyum oksit, aminoglutetimit, arahidonik asit, araşidonik asit, aslanbaş çiklit, aspergilik asit, bakır (2) oksit, baryum peroksit, bazofil lökosit, birinci epitrit, birincil ferrit, bromhidrik asit, düzlemsel kesit, eikosanoik asit, ektoparazitisit, erken blastosit, fibröz astrosit, fosfatidik asit, galaktarik asit, glikoserebrosit, ...

14 harfli

abieninik asit, allontoik asit, allotetraploit, Aşağıkarahalit, azot protoksit, baryum selenit, bazik anhidrit, benekli çiklit, benzotiadiazit, bıyıklı mezgit, bindirme kilit, birincil oosit, bonkrekik asit, diktiyat oosit, Döteryum oksit, düzeydeş geçit, elektrikli çit, eritorbik asit, etakrinik asit, gazlı toz içit, geçici parazit, ...

13 harfli

abiyetik asit, adenilik asit, alkali trakit, allopoliploit, aminoglikozit, antimetabolit, araşidik asit, askorbik asit, bakırlı pirit, Barclays unit, bayrak çiklit, benzilik asit, benzosülfimit, beyt-ül-kasit, bileşik lipit, birinci zabit, brasidik asit, bütanoik asit, Çağlayancerit, çinko arsenit, çubuklu kilit, ...

12 harfli

adipolökosit, akarca kesit, aljinik asit, asetanhidrit, atraktilozit, ayrık perlit, baryum oksit, bazisfenoyit, behenik asit, benzoik asit, beyaz çiklit, borasik asit, boyuna kesit, büksel kesit, bütiraldehit, bütirik asit, büyük gelgit, canlı stonit, D amino asit, D-amino asit, demeyhcil it, ...

11 harfli

abraş kilit, agranülosit, agronülosit, Ahd-i Cedit, ak mukallit, Alacamescit, altın kesit, amfidiploit, anisaldehit, antiparazit, araşik asit, arfvednosit, asetaldehit, asetik asit, Aşağımescit, bakır oksit, bakkarinoit, basit lipit, başmüsevvit, becit becit, benzaldehit, ...

10 harfli

Abdülbasit, Abdülferit, Abdülhamit, Abdülmecit, Abdülvahit, Abdürreşit, adipikasit, aglutinoit, ağzı kilit, ahir vakit, Akçamescit, Akçamesçit, albüminoit, alt beynit, altınkesit, altnümülit, ambligonit, amilnitrit, amino asit, anıt benit, anterezoit, ...

9 harfli

adi şerit, Ağaçgeçit, akantosit, aktinolit, Alamescit, alloploit, alt geçit, alt limit, aminoasit, ana kesit, andaluzit, antigorit, antisemit, antofilit, antrakoit, antropoit, Antrozoit, apandisit, aprinosit, ara kesit, areopagit, ...

8 harfli

adenosit, adi ojit, adilimit, adiposit, adipösit, ağdirmit, ak pelit, akarisit, akdimlit, akdirmit, Akmescit, alabecit, alantoit, Alapelit, aldimnit, alkaloit, alkoloit, altgeçit, aluminit, amebisit, amebosit, ...

7 harfli

A-limit, adenoit, aerolit, akaroit, Akgeçit, Akpelit, akrolit, aktinit, Akyiğit, aldehit, alfenit, algisit, altayit, amfolit, amfosit, amiloit, ammonit, anarşit, andezit, aneroit, anfolit, ...

6 harfli

acevit, adenit, afisit, akarit, alamit, alemit, alunit, alünit, amosit, analit, apatit, apetit, araşit, artrit, aveyit, avisit, azürit, belgit, belkit, berkit, beynit, ...

5 harfli

akait, akçit, akşit, albit, aplit, augit, bacit, barit, basit, bazit, becit, beçit, beğit, bekit, belit, besit, beyit, bicit, biçit, bilit, binit, ...

4 harfli

Abit, afit, agit, ağit, ahit, akit, amit, asit, avit, ayit, azit, brit, ciit, çiit, eğit, ekit, elit, emit, enit, epit, eşit, ...

3 harfli

ait, bit, cit, çit, fit, hit, kit, mit, nit, pit, sit, tit, yit, yit, zît

2 harfli

it

Kelime Ara