karbon biroksit-karbon ikioksit oranı

karbon biroksit-karbon ikioksit oranı İng. carbon monoxidecarbon dioxide ratio

Fırın atmosferinin istenilen bileşimde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanılan karbon biroksitin, iki-oksite oranı. (CO/CO2).


karbon biroksit-karbon ikioksit oranı için benzer kelimeler


karbon biroksit-karbon ikioksit oranı, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', 'o', 'k', 's', 'i', 't', '-', 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', ' ', 'i', 'k', 'i', 'o', 'k', 's', 'i', 't', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
karbon biroksit-karbon ikioksit oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro tiskoiki nobrak-tiskorib nobrak diziliminde gösterilir.