varlıkbilim

varlıkbilim İng. ontology

(Yun. on, ontos = varlık) : Var olan olarak var olan (yalnızca var olması açısından) üzerine öğreti, varolanın varlığı ve genel varolma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan kavram. Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in "ilk felsefe" adını verdiği varolanların özü üzerine bilim. Felsefeye, varlık fizikötesi karşılığı, genellikle fizikötesinin temeli olarak Christian Wolfz'un getirdiği terim: temel ilkeler bilimi. Çağımızda -> görüngübilimle özbilimi olarak) ve özellikle, var olanların (değerler alanı da içinde) bilgiden bağımsızlığını çıkış noktası olarak alan N. Hartmann'la yeniden canlandırılmıştır.


varlıkbilim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
varlıkbilim kelimesinin tersten yazılışı milibkılrav diziliminde gösterilir.