plan

plan Fr. plan

a. (l ince okunur) 1. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: “Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar.” -H. Taner. 2. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: “O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu.” -R. N. Güntekin. 3. sin. ve TV Çekim. 4. mec. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: “Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi.” -Ö. Seyfettin.


plan İng. plan

Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lO.OOO'den büyük haritalar, bk. harita, ölçek.


plan İng. plan

1. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası. 2. bk. kalkınma planı


plan Osm. harita-i müstevîye

(coğrafya)


plan için benzer kelimeler


plan, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'l', 'a', 'n', şeklindedir.
plan kelimesinin tersten yazılışı nalp diziliminde gösterilir.