millî servet

millî servet

bk. ulusal servet


millî servet için benzer kelimeler


millî servet, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 's', 'e', 'r', 'v', 'e', 't', şeklindedir.
millî servet kelimesinin tersten yazılışı tevres îllim diziliminde gösterilir.