rumî tarih

rumî tarih Osm. Tarih-i rûmî, sene-i maliye

bk. akçalı yıl.


rumî tarih için benzer kelimeler


rumî tarih, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'u', 'm', 'î', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'h', şeklindedir.
rumî tarih kelimesinin tersten yazılışı hirat îmur diziliminde gösterilir.